ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ

Эрдэмтэн багш нарын судалгааны үндсэн чиглэл:
• Усны хими, ургамлын биохими, хатуу түлшний хими
• Шавьж, ургамал, Амьтан судлал
• Ландшафт, Геохими, Хөрс судлал, Хөрсний газарзүй
• Байгаль хамгаалал, Бүс нутгийн газарзүй
• Аялал жуулчлал, Газар ашиглалт, ГМС, ЗТС-ийн судалгаа, Мөстлөг
• Сургалтанд мэдээлэл харилцаа технологийг ашиглах
• Геометр ба математик заах арга
• Геометрийн хувиргалтын онол
• Хүүхдийн оюун ухааны хөгжлийн асуудал
• Компьютер алгебр
• Плазмын физик, Бөөмцөрийн үүсэл, задралын процессын судалгаа
• Бүс нутгийн хөрс, ургамал, усны цацрагийн судалгаа
• Физик загварчлал, мэдээллийн технологийн хэрэглээ
• Соронзон судалгаа
• Байгалийн ухааны дидактик, заах арга
Тогтмол хэвлүүлдэг эрдэм шинжилгээний бичиг:
• Баруун Монгол, түүний хил залгаа нутгийн байгалийн нөхцөл нөөц, түүх соёл. /ОХУ-ын Томскийн УИС-тай хамтарсан/
• БШТС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг
• Алтай ба Экологи /ОХУ-ын Бийскийн боловсролын академтай хамтарсан эрдэм шинжилгээний бүтээл/

2014-2015 оны 1-р улирлын тайлан

Эрдэм шинжилгээний бичиг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>